St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Werkgroepen > Liturgie

Liturgie

Het profiel liturgie heeft als doel om een goede coordinatie tussen alle werkgroepen en betrokkenen die zich op een of andere wijze inzetten voor de liturgie in onze parochie.

Liturgische wergroep
De werkgroep liturgie tracht samen met het pastorale team voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijke verzorging van de diverse vieringen in onze parochiegemeenschap. Uiteraard krijgen daarbij de hoogtepunten in het kerkelijk jaar (Kerstmis, Pasen) bijzondere aandacht, maar ook aan andere aspecten wordt aandacht besteed (o.a. moederdag, mei- en oktobermaand). Tijdens de Advent en Veertigdagentijd wordt door middel van bijzondere vieringen een aanbod gedaan voor bezinning tijdens deze liturgische perioden. De groep zorgt voor de jaarlijkse planning van de vieringen door het jaar heen. Alle werkgroepen als ook koren die thematische of andersoortige vieringen willen houden, dienen vooraf contact te leggen met deze werkgroep.
De werkgroep liturgie bestaat uit mensen die verschillende taken hebben binnen de parochie. Van de profieldrager liturgie horen zij wat er in het parochieverband besproken wordt en werken dit in onze parochie verder uit. Daarnaast zorgt de werkgroep liturgie voor het klaar maken van de wekelijkse weekendintenties en mededelingen.

Woord- en communiegroep
In een woord- en communieviering wordt voorgegaan door een diaken, een pastoraal werker of werkster, een liturgisch medewerk(st)er met een zending van de bisschop of door leden van een liturgische werkgroep. Uitgangspunt voor het samenstellen van de woord- en communievieringen zijn de lezingen van het desbetreffende weekend. In onze gemeenschap is de werkgroep woord- en communieviering al jarenlang actief. Het gaat om een groep enthousiaste mensen, ieder actief op zijn of haar eigen manier. Een woord- en communieviering is dus géén eucharistieviering. Het gaat om een vorm voor het uitreiken van de communie buiten een eucharistieviering om en mag gehouden worden indien er in de parochiekerk het desbetreffende weekend geen eucharistieviering door een pastor kan plaats vinden. Een viering  door de werkgroep wordt voorbereid. Onder andere komen de volgende zaken aan de orde: Wat is het thema van de viering? Waar gaan de schriftlezingen over en wat wordt ermee bedoeld? Wat wil het evangelie ons vertellen en hoe kan er inhoud aan de viering worden gegeven? De werkgroep probeert inhoud te geven aan een viering, en daarnaast iedereen iets mee te geven, dat wat hem of haar aanspreekt, iets waarin je jezelf herkent, een gedachte waar je nog even over na kunt denken.

Misdienaars, acolieten en toortsdragers
Als ondersteuning in de Eucharistieviering of Woord- en Communievieringen zijn misdienaars en/of acolieten aanwezig. Bij bijzondere vieringen zijn vaak toortdragers aanwezig. Jongens en meisjes van de basisschool die zich geroepen voelen als misdienaar, worden daartoe opgeleid. Ze beginnen als toortsdrager. De doorstroming van misdienaars naar oudere leeftijd wordt acoliet genoemd. Eens per jaar owrdt er een gezellige avond of een andere gezellige bijeenkomst georganiseerd.

Koor Enjoy
Enjoy is, wat de naam al doet vermoeden, een koor wat over het algemeen liederen zingt met een moderne sound. Naast  Nederlandse liederen worden ook Engelse en af en toe Latijnse liederen gezongen. Het koor wordt gekenmerkt  door plezier in het zingen en het samen groep zijn. De  muzikale medewerking verlenen wij veelal in de plaatselijke kerk. Het streven is ongeveer één keer in de 3 a 4 weken op de zaterdagavond of zondagmorgen te zingen. Tijdens de zomervakantie wordt niet gezongen. Het koor bestaat uit ongeveer 30 leden, variërend tussen de 28 en 60 jaar en wordt begeleid door een dirigente, een pianist en incidenteel door een dwarsfluitiste. De woensdagavond is de repetitieavond, van 20.00 tot 21.45 uur met daarin een half uur pauze. Eénmaal per jaar is er een feestavond, kortom een gezellig koor waarin een ieder met veel plezier zingt.

Gemengd Koor
Het Gemengd Koor is een koor wat de weekendvieringen opluistert met muziek en zang. Er is een dirigent en er zijn meerdere organisten die elkaar afwisselen. Overwegend worden Nederlandstalige en Latijnse liederen gezongen. De vaste repetitieavond is de donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur, met een kwartier pauze. De opkomst van de leden op de repetitie is hoog te noemen. Dit tekent de goede sfeer op het koor. Het koor is ook beschikbaar om te zingen bij bijzondere vieringen zoals rouw en trouw. De feestdag van St. Cecilia, patrones van het koor, wordt jaarlijks gevierd, waarna de koorleden met aanhang voor een gezellige avond bijeenkomen. Enthousiaste mensen die het koor willen verstereken zijn van harte welkom.

Doopwerkgroep
De doopwerkgroep bestaat uit 2 personen die eerste aanspreekpunt zijn voor het aanmelden van dopelingen. Zij leggen contact met ouders die hun kindje willen laten dopen. Er wordt een avond belegd, veelal samen met een lid van het pastoraal team, om zo de ouders goed voor te bereiden op het ontvangen van het H. Doopsel van hun kindje. De doopwerkgroep  helpt met het samenstellen van de doopviering en tracht met wat extra’s meer kleur te geven aan de feestelijkheden. Tevens wordt  de voorganger ondersteund die de eigenlijke doopviering leidt en worden ouders en dopeling begeleid. Eenmaal per jaar worden in een viering in onze kerk alle doopschelpen uitgereikt aan de ouders waarvan hun kindje het afgelopen jaar gedoopt is. De contactgegevens van de doopwerkgroep is te vinden op de webpagina Contact.

Avondwakegroep
Een avondwake is een woorddienst aan de vooravond van de uitvaart. De nabestaanden hebben de keus om wel of niet een avondwake te houden. De werkgroep avondwake draagt de zorg voor de avondwake, in overleg met de nabestaanden. Samen bepalen zij de invulling (lezingen, gebeden, liederen en teksten). De werkgroep draagt er eveneens zorg voor dat, mocht er tussen de sterfdag en de uitvaart geen weekendviering zijn, de gehele parochie (tijdig) wordt ingelicht.

Rozenkransgebedgroep
Van de vele gebeden tot Maria heeft het rozenkransgebed een heel bijzondere betekenis. Het is een gebed dat eeuwenlang bewaard is gebleven. Men leert het rozenkransgebed het best bidden in een gemeenschap. Gebeden met herhalingen. De herhaling helpt  om rust te vinden temidden van het lawaai van alledag en om  te bezinnen op de heilsgeheimen. Maria leidt ons in alle seizoenen van het leven. Langs de kralen van de rozenkrans wijst Zij ons de weg naar Jezus. Iedere maandag om 19.00 uur wordt de rozenkrans samen gebeden, behalve wanneer er die dag een andere viering is. Er wordt gebeden voor de noden in de wereld en voor persoonlijke intenties. Degene die wil, kan voor aanvang de intentie doorgeven aan de lector.

Werkgroep kinderkerstviering
Onze geloofsgemeenschap heeft een werkgroep die zorg draagt voor de organisatie van een kinderkerstviering op eerste kerstdag. Het is een viering waar ook voor en door kinderen het kerstverhaal gespeeld wordt. Vaak is er een gelegenheidskinderkoor aanwezig. Ook de allerkleinsten zijn welkom bij deze viering. De groep werkt nauw samen met de werkgroep Palmpasen.

Werkgroep Palmpasen
De werkgroep Palmpasen organiseert de Palmpasenprocessie door het dorp met de kinderen. Deze wordt gehouden tijdens de Palmpasenviering. De groep is nauw verbonden met de werkgroep kinderkerstviering.