St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Werkgroepen > Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw

Het profiel gemeenschapopbouw heeft als doel het behouden en bevorderen van de gemeenschapszin binnen onze gemeenschap. De profieldrager is het eerste aanspreekpunt voor de commucatieve zaken op pastoraal gebied.

Begroetingsgroep
De begroetingsgroep legt contact met nieuwe parochianen om hen het gevoel te geven zich thuis te voelen in onze gemeenschap. Nieuwe parochianen kunnen er terecht met vragen etc. over onze geloofsgemeenschap. De groep vormt een nauwe samenwerking met de ziekenbezoekgroep en wordt te samen ‘bezoekgroep’ genoemd.

St. Cyriacusschool
Er zijn nauwe banden met de St. Cyriacusschool. De school is per 1 augustus 2004 onderdeel van de ‘Mijn Plein’ (Stichting Christelijk Onderwijs Salland). Op die datum zijn de Stichting Katholiek Onderwijs Salland en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Salland samengegaan in een nieuwe stichting. Mijn Plein is het bevoegd gezag van 18 Katholieke basisscholen, 4 protestants Christelijke basisscholen en 2 basisscholen voor speciaal onderwijs. Bovenschools worden de brede levensbeschouwelijke en onderwijskundige kaders van de organisatie aangegeven, de school dient daarna daar een eigen invulling, een eigen gezicht aan te geven. Op school worden wekelijks lessen besteed aancatechese. Indien mogelijk bezoekt een pastor of pastoraal werker de school. In groep 4 worden de kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie en eenmaal per twee jaar worden de kinderen van groep 7 en 8 voorbereid op het Heilig Vormsel. Dit gebeurt aan de hand van projecten, die uitvoerig met de ouders besproken worden. Zij zijn ook uitgenodigd om eeen actieve rol te spelen in de voorbereiding op deze feestelijke vieringen. De voorbereidingen worden door alle kinderen uit de betreffende groep gevolgd. De uiteindelijke keuze en verantwoording om deel te nemen aan de vieringen ligt natuurlijk bij de ouders.

Zij Actief en K.B.O.
Zij Actief en de K.B.O. (Katholieke Bond Ouderen) zijn twee bestaande en actieve verenigingen die ontstaan zijn vanuit de parochie. De vereniging Zij Actief is in 1930 ontstaan als R.K. Boerinnenbond wat later overging in de Katholieke Plattelands Organisatie. De K.B.O. is in 1969 opgericht op intitiatief van pastoor Steenkamp. Het is een zeer actieve vereniging met een groeiend aantal leden.

Communicatie
Communicatie is van groot belang in onze gemeenschap. In ons dorp wordt het parochieel nieuws opgenomen in het dorpsblad, welke elke 3/4 weken verschijnt. De vieringen voor de komende periode staan vermeld, alsmede actuele nieuwsberichten en belangrijke namen en telefoonnummers. Nieuwsberichten kunnen worden aangeleverd bij de contactpersoon kerkelijke berichten. Daarnaast draagt deze parochiesite bij aan de herkenbaarheid van en binnen onze gemeenschap.