St. Cyriacus Parochie Hoonhorst

Home > Organisatie > Parochie bestuur

Parochie bestuur

De burgerlijke overheid erkent een parochie als rechtspersoonlijkheid. In Nederland draagt het kerkbestuur, ook parochiebestuur genoemd, zorg voor het parochiaal vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Dit bestuur wordt gevormd door de pastoor tezamen met door de bisschop hiertoe benoemde leken.

Het doel van het parochiebestuur is het besturen van de parochie, met in achtneming van het recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt. Verder adviseert zij het pastoraal team over het pastoraal beleid. De leden worden op voordracht van het parochiebestuur door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. Na vier jaar kan men eenmalig worden herbenoemd voor een periode van nogmaals vier jaar.

De pastoor is de voorzitter van het parochiebestuur. Eén bestuurslid wordt op voordracht van het parochiebestuur door de bisschop benoemd als vice-voorzitter. Deze kan op verzoek van de pastoor de voorzitter vervangen en als zodanig kan hij de parochie vertegenwoordigen voor zover dat betrekking heeft op vermogensrechtelijke handelingen.

Emmanuelparochie

De laatste jaren neemt het tekort aan priesters en pastoraal werkers enorm toe. Het is daarom goed (en zelfs noodzakelijk) om de aanwezige krachten te bundelen. De Emmanuelparochie is ontstaan uit de fusie van 11 parochies die tot aan de fusie in het parochieverband Noord-Oost Salland samenwerkten. Deze elf parochies gaan  nu verder als elf geloofsgemeenschappen met elk een eigen locatie en elk een eigen kerkgebouw of kerkzaal. De Heilige Cyriacus in Hoonhorst is een geloofsgemeenschap van de Emmanuelparochie.

De overige 10 geloofsgemeenschappen binnen de Emmanuelparochie zijn gevestigd in:

 • Dalfsen
 • De Belte
 • Dedemsvaart
 • Hardenberg
 • Heino
 • Lemelerveld
 • Lierderholthuis
 • Ommen
 • Slagharen
 • Vilsteren

De samenstelling van het bestuur van de Emmanuelparochie  is als volgt:

 • Pastoor Hans Hermens,  voorzitter
 • Hermien Schoorlemmer, vicevoorzitter
 • Herman Soepenberg, penningmeester
 • Marcel van Beek, secretaris
 • Dick Kohrman, bouwzaken

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid, de financiën en het beheer. Het bestuur komt in de regel maandelijks bijeen en schept de voorwaarden welke de pastorale activiteiten in de parochie mogelijk maken. Voor het financiële beleid heeft het bestuur een eigen eindverantwoordelijkheid. Het verwerven van geldelijke bijdragen en het doen van uitgaven ten behoeve van de parochiële activiteiten behoren tot de taken van het locatieraad. Ook beheert en onderhoudt het parochiebestuur de parochiële eigendommen, zoals het kerkgebouw, de pastorie en de overige bezittingen.

De geloofsgemeenschap Hoonhorst maakt deel uit van de Emmanuelparochie.